ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Od 1.12.2018 se uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice do znižanega plačila vrtca, v kolikor so bili starši že upravičeni do te pravice in jo želijo podaljšati, saj bodo CSD po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Če se za pravico do znižanega plačila vrtca zaproša prvič, je še vedno treba vložiti vlogo.

Za otroka novinca (zaradi ažuriranja podatkov) oddajo starši vlogo 15 dni pred predvideno vključitvijo otroka v vrtec. 

Če pa je pravica na podlagi prve vloga zavrnjena, je treba vložiti tudi novo vlogo, saj avtomatično podaljševanje velja samo za priznane pravice za znižano plačilo vrtca.

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo. Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77%).

Dostopnost