1. VPIS V VRTEC

Vrtec vpisuje in sprejema otroke od dopolnjenega 11. meseca starosti v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto, pri čemer enkrat letno, praviloma v mesecu marcu (1. – 15. marca) objavi NOV VPIS –  javni razpis za vpis novincev naslednje šolsko leto. Razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja in v enotah vrtca

2. VLOGA

Starši oz. zakoniti zastopniki otroka (v nadaljevanju starši) vpišejo otroka v vrtec osebno, praviloma v tem rednem vpisnem roku na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec. Vloga za vpis otroka je dosegljiva na upravi vrtca, v enotah vrtca na dan odprtih vrat,  ter na spletni strani Vrtca Šentjur pod zavihek OBRAZCI, ki bo aktivna dne 27.2.2024.

3. PRILOGE K  VLOGI

Priloge, ki dajejo otroku prednost pri vpisu :

– potrdilo o zaposlenosti oz. statusu študenta staršev (OBEH STARŠEV),

– potrdilo zdravnika, da je bil otrok v preteklem šolskem letu izpisan zaradi bolezni oz. porodniškega dopusta staršev,

– mnenje CSD o ogroženosti družine (20. člen Zakona o vrtcih),

– listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami (8. člen Zakona o vrtcih),

– dokazilo o enoroditeljski družini razvidno iz sklepa sodišča o zaupanju otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih). 

 

4. AKONTACIJA

Starši ob vpisu NOVINCA  v vrtec plačajo  akontacijo 50 €. Starši, ki vpisujejo dva ali več otrok hkrati v času rednega vpisa, plačajo akontacijo samo za enega otroka.  

Staršem otrok, ki bodo z Vrtcem Šentjur podpisali pogodbo, se bo akontacija obračunala pri oskrbnini za mesec september. Če do 10. avgusta v vrtec ne javijo, da otroka ne bodo vključili v vrtec, se jim akontacija NE VRNE. Vsem staršem, ki do tega roka javijo, da otroka ne bodo vključili v vrtec, se akontacija vrne na njihov TRR, ki ga javijo v vrtec.

 

5. POSTOPEK

V primeru, da je prijav za sprejem otroka v vrtec več, kot je prostih mest, o sprejemu odločaKomisija za sprejem otrok v vrtec na način in na podlagi kriterijev iz Pravilnika o postopku za vpis otrok v Javni zavod Vrtca Šentjur, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Šentjur. Komisija najprej izbere otroke s posebnimi potrebami in otroke, za katere so starši predložili mnenje CSD o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Komisija na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost,prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.

Vrtec v osmih dneh po seji Komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.

Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji Komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka. Zoper to obvestilo lahko starši v 15  dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na Svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten. O ugovoru odloči Svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem.  Zoper odločitev Sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.

 

6. POGODBA VRTCA S STARŠI

Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi POGODBE O MEDSEBOJNIH PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH MED VRTCEM IN STARŠI.  Če starši  v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.

V tem  primeru  vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.

 

S PODPISOM POGODBE MED VRTCEM IN STARŠI SE ŠTEJE, DA JE OTROK VKLJUČEN V VRTEC.  

 

INFORMATIVNI SESTANKI ZA NOVINCE SO V MESECU JUNIJU. Datum sestanka starši prejmejo z obvestilom o sprejetju otroka v Vrtec Šentjur.

Informacijo o tem, v kateri oddelek v enoti vrtca je otrok vključen dobijo starši na oglasnih deskah enot ter  na upravi Vrtca Šentjur, Gajstova pot 2a  od 29. avgusta dalje.

RODITELJSKI SESTANKI Z VZGOJITELJICAMI ZA VSE SPREJETE NOVINCE so konec avgusta v oddelkih po enotah, kamor so otroci razporejeni. 

 

7. PRVI PRIHOD OTROKA V ODDELEK

Ob prvem prihodu otroka novinca v oddelek je potrebno vzgojiteljici – vodji oddelka predložiti potrdilo pediatra, KI MORA VSEBOVATI DOKAZILO O CEPLJENJU PO PROGRAMU, ki ne sme biti starejše od 30 dni in upoštevati dogovor uvajanja otrok v vrtec.

8. VLOGE ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Starši oddajo vlogo za znižanje plačila na krajevno pristojnem Centru za socialno delo 15 dni pred predvideno vključitvijo otroka v vrtec (zaradi ažuriranja podatkov). Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77%).

9. VPIS OTROKA PO REDNEM VPISU

Otroke, ki se naknadno (izven roka javnega razpisa) vpisujejo v vrtec, se uvršča na čakalno listo in sprejema v vrtec po kronološkem vrstnem redu vpisa. Na prosta mesta se najprej sprejemajo otroci s prednostnega vrstnega reda, nato pa otroci glede na kronološki vpis v vrtec, razen, če se vpiše otrok, ki ima na podlagi zakona prednost pri vpisu (mnenje CSD o ogroženosti družine, otroci s posebnimi potrebami, starost otroka).

Dostopnost