Cene programov:

Na podlagi 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo, 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 11. redni seji dne 23. marca 2021 sprejel

S K L E P 

o določitvi cen programov v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Šentjur 

I.

Cene programov v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Šentjur znašajo mesečno na otroka:

– v oddelku prvega starostnega obdobja (1–3 leta) 503,17 EUR,

– v oddelku drugega starostnega obdobja (3–6 let) 364,44 EUR,

– v kombiniranem oddelku (2–4, 2–5, 2–6, 3–4 let) 403,59 EUR.

II. 

Za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, in sicer za 1,60 EUR dnevno.

III. 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2021 dalje.

Št. 032-0001/2018-290(232)

Šentjur, dne 23. marec 2021

Župan 

Občine Šentjur 

mag. Marko Diaci

Dostopnost